നഷ്ടപ്പെട്ട ശംഖ് കൊറിയറില്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തി, കൂടെ ഒരു കുറിപ്പും!

0

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട ശംഖ് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തി. വിജയവാഡയില്‍ നിന്നാണ് കൊറിയര്‍ സര്‍വീസ് വഴി തിരിച്ചെത്തിയത്. നഷ്ടപ്പെട്ട ശംഖിനൊപ്പം ക്ഷമിക്കണം എന്നൊരു കുറിപ്പും പാഴ്സലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ശീവേലി, ശ്രീഭൂതബലി, വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് ചടങ്ങുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഗോപുരത്തില്‍ മാനേജരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനരികിലാണു സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഭക്തരടക്കം ആര്‍ക്കും കൈയെത്തും ദൂരത്താണ് ഈ സ്ഥലം. കുട്ടികളാരോ കൗതുകത്തിനു കൈവശപ്പെടുത്തിയ ശംഖ് രക്ഷിതാക്കള്‍ തിരിച്ചയച്ചതാണെന്നു കരുതുന്നു.

നിത്യചടങ്ങുകളില്‍ ശംഖ് വിളിക്കാന്‍ മാരാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖാണിത്. ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശംഖ് ധാരാളമായി ഉള്ളതിനാല്‍ മറ്റൊരു ശംഖ് ഉപയോഗിച്ച് ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

- Advertisement -