• ശനി. ഏപ്രി 13th, 2024

ബ്രജ് പ്രദേശത്തെ ഹോളി ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാനം ‘ഹുറംഗ’ ആഘോഷിച്ചു

Byലയ ഫ്രാൻസിസ്

മാര്‍ 28, 2024

ബ്രജ് പ്രദേശത്തെ 40 ദിവസത്തെ ഹോളി ഉത്സവം മഥുരയിലെ ദൗജി ക്ഷേത്രത്തിൽ ‘ഹുറംഗ’യോടെ അവസാനിച്ചു, വനിതകൾ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുത്ത് അവയെ ചാട്ടയായി മാറ്റി.

ഈ അപൂർവ്വ ഹോളിയിൽ, ഹുറിയാരിൻ (വനിതകൾ) ഗോപ് (പുരുഷന്മാർ) എന്നിവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുത്ത് ചാട്ടകളാക്കി അവരെ അടിക്കുകയും, ഈ സമയത്തു തന്നെ വർണ്ണങ്ങൾ ഭക്തരിൽ പ്രവാഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെങ്കിലും ഹോളി തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണെങ്കിലും, മഥുരയെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി കൊണ്ടുള്ള ബ്രജ് പ്രദേശത്ത് ഇത് 40 ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ്, ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ (ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 14) മഥുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തി നിറങ്ങളുടെ ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.

ആദ്യം വരണ്ട വർണ്ണങ്ങളുമായാണ് കളി ആരംഭിക്കുന്നത്, എന്നാൽ റംഗ്ഭർണി ഏകാദശിക്ക് ശേഷം ജലം ചേർക്കുന്നു. ബർസാനയിലെയും നന്ദ്ഗാവിലെയും ലത്ത്മാർ ഹോളി ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ്.

ഹോളിക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, മഥുരയിലെ ബൽദേവ് നഗരത്തിലെ ദൗജി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഹുറംഗ, പ്രാചീന ആചാരം കാണാൻ വലിയ ജനാവലി കൂടിയിരുന്നു.

ഗോപ് (പുരുഷന്മാർ) പതാകകൾ കൈയിലെടുത്ത് മധ്യത്തിൽ നടന്നു, ഹുറിയാരിൻ (വനിതകൾ) അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയെടുത്ത് ചാട്ടയായി മാറ്റി അടിച്ചു, ഇതിനിടയിൽ വർണ്ണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പെയ്തു.